วันพฤหัสบดี, 13 สิงหาคม 2563

เกษตรอำเภอเขาค้อ – จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2563

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นางนันทพร ทองอินทร์ เกษตรอำเภอเขาค้อ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ โดยมีนายอภิชาติ ศรีม่วง นายอำเภอเขาค้อ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและได้รับเกียรติจากนายอนันต์ ตั่นฉ้วน เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมคณะ และหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติ ภายในงานมีนิทรรศการจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และภาคเอกชน ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ และมีฐานเรียนรู้ 5 ฐาน ณ แปลงนายทวี สุริยา ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (เครือข่าย) หมู่ 6 ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมงานมากกว่า 100 ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้จากเกษตรกรต้นแบบ และเผยแพร่เทคโนโลยีจากหน่วยงานต่างๆ ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ไปประยุกต์ใช้เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิต โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม พร้อมทั้งน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ข้อมูลจากสำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ