วันพฤหัสบดี, 13 สิงหาคม 2563

อบต.เขาค้อ จัดงานจุดเทียนรำลึกถึงวีกรรมของวีรชนผู้เสียสละเขาค้อ

“อบต.เขาค้อ จัดงานจุดเทียนรำลึกถึงวีกรรมของวีรชนผู้เสียสละเขาค้อ”

      โดยเมื่อวันที่ 19 ก.พ.2563 เวลา 17.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ พันตำรวจเอก ศรายุทธ แผลงปัญญา ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเขาค้อ เป็นประธาน “พิธีจุดเทียนรำลึกถึงวีกรรมของวีรชนผู้เสียสละเขาค้อ” โดยมีนางจันทร์แรม ศรีเดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ กล่าววัตถุประสงค์การจัดงานนี้ขึ้น เพื่อให้ประชาชนทุกวัยในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อและพื้นที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมพิธีจุดเทียนรำลึกถึงวีกรรมของวีรชนผู้เสียสละเขาค้อที่ได้พลีชีพจากการต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ในพื้นที่เขาค้อ พร้อมทั้งส่งเสริมปลูกฝังให้ประชาชนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ก่อให้เกิดความรักความสามัคคี เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆของทุกภาคส่วน

      ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศกาล ดังนี้
      ๑.ประวัติการสู้รบของวีรชนในพื้นที่อำเภอเขาค้อ
      ๒.ประวัติการเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่อำเภอเขาค้อและจังหวัดเพชรบูรณ์ ของพระบาทสมเด็พระบรมชนการิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่๙จำนวน ๑๔ วัน จำนวน ๑๓ ครั้ง
      ๓.ประวัติการเสด็พระราชดำนินทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่อำเภอเขาค้อและจังหวัดเพชบูณ์ ของพระบาทสมเด็จพระปรมนกรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
           มีการแสดง
          – ชมชุดการแสดงรณรงค์ปลูกจิตรสำนึกรู้คุณแผ่นดิน”สถาบันพระมหากษัตริย์กับความมั่นคงของชาติ” (สร้างคนดีด้วยประวัติศาสตร์สร้างชาติด้วยอุดมการณ์) โดยทีมวิทยากรรณรค์ปลุกจิตรสำนึกรู้คุณแผ่นดินชุดปฏิบัติภารกิจการพลเรือน กองพลทหารม้าที่ ๑ จังหวัดพรบูรณ์ (ขุนศึก ๓๕)
          – ชมการแสดงจินตลีลาประกอบเพลงปลูกฝังความรักชาติของนักเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อและมีการพิธีจุดเทียนรำลึกวีกรรมผู้เสียสละเขาค้อ